Hlukové studie

  • vypracování akustických studií a map
Studie jsou zpracovány v programu Hluk+. Studie simuluje šíření hluku ve venkovním prostředí vznikajícího činností provozoven (bary, herny, hotely, sportovní areály) nebo silniční dopravou. Zpracovává se zpravidla před zahájením výstavby nebo rekonstrukce a slouží jako podklad pro dotčené orgány při stavebním řízení. Výstupem je číselné vyjádření zda daný záměr splní hlukové limity stanovené NV 148/2006 okolních chráněných prostor staveb. Případně jsou navrženy konstrukční nebo dispoziční změny stavby směřující ke splnění těchto limitů. Na základě hlukové mapy lze také přesněji definovat požadavky novostavby na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště, oken a dveří a vhodnost umístění stavby. Výstupem jsou jednočíselné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw´ nutné pro splnění vnitřní ak.pohody a limitů dle NV 148/2006.

  • stanovení vzduchové neprůzvučnosti konstrukce v programu Neprůzvučnost 2005


Hotel U Pilota 2D zobrazení izofon


Hotel U Pilota 3D zobrazení izofon


Graf neprozvučnosti

Kontakt:
Tel.+420 569 726 664
Mob.+420 739 837 236
E-mail:LadislavMikes@centrum.cz