Měření hluku

Nabízíme neautorizovaná měření hluku v souladu s nařízením vlády č.148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dále se zabýváme vypracováním hlukových studií pro hluk z provozoven a dopravy. Výsledky slouží zpravidla jako podklad pro územní, stavební nebo kolaudační řízení a porovnání s limity stanovenými dle NV 148/2006.


Provádíme:

Měření v pracovním prostředí
  • ve sluchové zóně pracovníka, stanovení celosměnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Měření dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku a vibrací v pracovním prostředí HEM -300-26.4. 01-16344 v souladu s ČSN ISO 9612 - Směrnicí pro měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí
  • měření hlukovým dozimetrem – stanovení hlukové zátěže pracovníka pohybujícího se po pracovišti
  • měření ak.výkonu zařízení a strojů
  • spektrální analýzu zvuku v třetinooktávových pásmech
  • identifikace dominatních zdrojů hluku, návrhy pro zlepšení ak.pohody na pracovišti
  • měření hluku ve výtlaku ventilátorů, ověření účinnosti instalovaného tlumiče
Měření v mimopracovním prostředí
  • ověřování splnění limitů venkovních i vnitřních chráněných staveb v denní i noční doběSpektrální analýza v třetinooktávových pásmechKontakt:
Tel.+420 569 726 664
Mob.+420 739 837 236
E-mail:LadislavMikes@centrum.cz